- Miami

Dia 6 - Orlando

21:43moises
- Miami

Dia 5 - Key West

21:15moises
- Miami

Dia 4 - Key Biscayne

21:06moises